Assento Stylus Excellence Poliéster Pergamon - Jv Tubos